PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Małgorzata Centner–Guz /Lublin/

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori i członek Oddziału Polskiego Komitetu OMEP. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społecznych i edukacyjnych kontekstów rozwoju zainteresowań czytelniczych dzieci, treściowych i plastycznych przemian książki dla najmłodszych oraz kształcenia językowego w systemie Montessori i jego twórczej adaptacji w polskich placówkach. Wybór publikacji: Centner-Guz M. (2009) Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori, [w:] red. K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga, Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. UMCS, Lublin; (2010) Preferencje dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące ilustracji w książce, [w:] red. Bobrowicz W., Sztuka/twórczość – edukacja. Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Lublin; (2010) Aktywność w pedagogice Marii Montessori, [w:] red. Adamek I., Grochowalska M., Żmijewska E., Relacje i konteksty w edukacji elementarnej, Wyd. UP, Kraków; (2011) Badawcze odkrywanie świata w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, Wyd. SP nr 27, Lublin.