PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.4. dr Małgorzata Rosin /Łódź/

Nauczyciel jako mediator – przygotowanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Głównym celem zajęć jest nabycie przez uczestników jednej z umiejętności interpersonalnych, jaką jest rozwiązywanie konfliktów w drodze mediacji. Po zajęciach słuchacz:

• Rozumie istotę konfliktu, zna mechanizmy obronne w sytuacjach konfliktowych, potrafi rozpoznać rodzaj konfliktu;
• Rozumie istotę mediacji;
• Zna i umie zastosować kroki mediacji w różnych sytuacjach społecznych.
Treści warsztatu (w zależności od możliwości czasowych):
Sposoby zachowania się w sytuacjach trudnych: aktywne słuchanie, wypowiedzi typu „ja”.
Konflikt – czym jest, jak go postrzegamy. Konflikt jawny i ukryty. Dynamika konfliktu.
Pozytywne cechy konfliktu. Konflikt jako problem do wspólnego rozwiązania.
Sposoby rozwiązywania konfliktów. Konflikty negocjowalne i nienegocjowalne.
Mediacje jako jeden ze sposobów pomocy stronom w sytuacjach konfliktowych.
Zasady pracy mediatora. Etapy mediacji.
Ćwiczenie postępowania mediacyjnego.
Umowa mediacyjna.