PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.21. dr hab. Beata Bednarczuk /Lublin/

Grupa dyskusyjna: Uczenie się czy nauczanie we współczesnejszkole Montessori

 

Cel zajęć: Reinterpretacja pojęć uczenie się i nauczanie na gruncie pedagogiki Marii Montessori

Uczenie się to proces zdobywania doświadczeń prowadzących do powstania trwałych zmian w zachowaniu, zdolnościach lub dyspozycjach uczącego się (Niemierko 2007, s. 22, zob. Fontana 1998, s. 160; Mietzel 2003, s. 37). Zmiany następują jako rezultat zaangażowania się w sytuacje dydaktyczne, za pośrednictwem różnorodnych czynności podejmowanych przez ucznia. Jeśli proces uczenia się ma przynieść zmianę, to musi zachodzić w jednostce, przy czym każdy uczy się w odmienny, właściwy dla siebie sposób. Uczenie się jest zatem „wypadkową sposobów prezentowania materiału przez nauczyciela oraz aktywności i sposobu przetwarzania tego materiału przez ucznia” (Kawecki 2003, s. 142). Oznacza to, że „nauczyciele nie rozdają informacji, lecz pośredniczą w uczeniu się” (Herron, 2000, s. 81). Co więcej, „nie ma jednej uniwersalnej metody nauczania (….), optymalny program kształcenia wymaga różnych metod nauczania i różnej aktywności uczniów” (Brophy, 1999, s. 11) Na czym zatem polega uczenie się i kierowanie pracą uczniów? Jakie czynności muszą podejmować uczniowie, aby zaszła zmiana w systemie ich wiadomości, umiejętności i postaw? Co to znaczy, że uczniowie są twórcami wiedzy? Dlaczego nauczyciel, który nie jest zainteresowany własnym rozwojem, nie może pobudzać do rozwoju uczniów?