PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

prof. dr hab. Renata Michalak /Poznań/

 

prof. UAM dr hab. Renata Michalak, pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki. Jej główne zainteresowania naukowe to: optymalizacja procesu kształcenia, dydaktyka konstruktywistyczna, alternatywne koncepcje kształcenia, strategie kształcenia aktywizującego, kompetencje poznawcze uczniów, zintegrowana edukacja, adaptacja szkolna, edukacja przyrodoznawcza, zrównoważony rozwój, outdoor education oraz kognitywistyka. Najważniejsze publikacje książkowe: Dziecko u progu edukacji przedmiotowej;Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej; (Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym (współautorka); Konteksty edukacji zintegrowanej (współautorka) Konteksty gotowości szkolnej (współautorka) Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka (współred.), Adaptacja w przebiegu życia jednostki (red.) Edukacja całożyciowa – wybrane konteksty (red.) Nauczycielskie filozofie nauczania przyrody (red.); Obrazy dzieciństwa i dorastania (współred.) Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski. Storyline jako strategia edukacji ekologicznej najmłodszych (współred.)

 

Współautorka i realizatorka międzynarodowych projektów: (1) TEMPUS, dotyczący edukacji przyrodoznawczej (2) SMART, dotyczący konstruowania programów kształcenia (3) TASK-FORCE, efektem którego było stworzenie grupy ekspertów do pracy z ofiarami przemocy domowej (4) NETWORK, zakończony stworzeniem sieci struktur wspierania ofiar przemocy

 

Współautorka i realizatorka projektu badawczo-rozwojowego MNiSW: Dziecko w szkolnej rzeczywistości; realizatorka projektu ministerialnego Badanie gotowości szkolnej sześciolatków oraz 3 projektów EFS Kampania Przeciw Ubóstwu-Najwyższy Szczebel Dobroczynności oraz Nauczyciel na praktykach – nauczyciel na czasie i Podstawą dobra praktyka

 

Koordynator, ekspert oraz kierownik z ramienia UAM w projekcie: „Wielopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” finansowanym przez MEN. Realizowany w latach 2019-01-01 - 2020-12-31, we współpracy UAM ze Stowarzyszeniem Familijny Poznań Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2w Poznaniu. Celem szczegółowym POWER jest: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Autorka koncepcji badań dotyczącej efektywności projektu i raportu z badań. Redaktor merytoryczny publikacji ukazującej założenia projektu pt.: Nauczyciel w kulturze wzajemnego uczenia się.

 

Członek: Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN; Komisji Merytorycznej ds. Kolorowego Uniwersytetu przy UAM; Polskiego Stowarzyszenia Dalton; Międzynarodowej Organizacji Wczesnej Edukacji OMEP (viceprezes).

 

Ekspert ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku dotyczącej opieki nad dzieckiem do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Redaktor naczelna kwartalnika Inspiracje Daltońskie

 

Kierownik studiów podyplomowych: Edukacja Alternatywna.