PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Regulamin Polskich Dni Montessori 2023

 

& 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorami Polskich Dni Montessori 2023 zwanych dalej Konferencją jest Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi i Wydział Nauk Społecznych i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, zwani dalej Organizatorami.

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.3. Uczestnikami Konferencji są osoby zainteresowane pedagogiką Montessori: nauczyciele, studenci, pracownicy naukowi, rodzice oraz zaproszeni goście, sponsorzy i wystawcy.

1.4. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady oraz sesje warsztatowe.

1.5. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: www.polskie-dni-montessori.edu.pl

 

& 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację online na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

2.1.2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie podanym przez Organizatora na fakturze wystawionej w ciągu 7 dni od rejestracji zgłoszenia.

2.2. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie faktury elektronicznej na wskazany w czasie rejestracji adres mailowy.

2.3. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

2.4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

& 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji musi być dokonana w formie pisemnej, przesłanej na adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za potwierdzeniem odbioru.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30.04.2023 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty;
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji od 1.05.2023 r. do 15.05.2023 r., Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 50% wpłaconej opłaty;
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 15.05.2023 r., Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą opłatę.

 

& 4. Opłaty

4.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

4.2.  Adresatem faktury jest podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na fakturze upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

& 5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora muszą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora, dostępny na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

& 6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, epidemia itp.), Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji pomniejszonej o koszty poniesione przez organizatorów, których nie może odzyskać np. zaliczki na katering, hotele...

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO- obowiązuje od 25.05.2018r.), Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504 ze zmianami).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.