PDM

 • PDM-2023 - 1.jpg
 • PDM-2023.jpg

sprawozdanie-baner

 

IX edycja Polskich Dni Montessori odbyła się w Opolu w dniach 2 - 4 czerwca 2023 r. Konferencji towarzyszył temat przewodni:

Uczyć się bez granic. Pedagogika Marii Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji.

Lernen ohne Grenzen. Pädagogik von Maria Montessori als Inspiration für die heutige Bildung

 

opole-1-denoise

 

Organizatorami tegorocznych polskich Dni Montessori było, jak co roku Polskie Stowarzyszenie Montessori oraz Wydział Nauk Społecznych i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Partnerami była Firma Topic/PALATUM oraz Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae.

Konferencja odbyła się w gmachu Wydziału Nauk Społecznych UO przy ul. Oleskiej 48 w Opolu. Część artystyczna oraz uroczysta kolacja miała miejsce w Studenckim Centrum Kultury, przy ul. Katowickiej 95.

Głównym celem Polskich Dni Montessori było zaprezentowanie w teorii i praktyce poglądów Marii Montessori na znaczenie edukacji „bez granic” w konfrontacji ze współczesnością. Nie zabrakło kwestii edukacji montessoriańskiej w Opolu i na Opolszczyźnie. W czasie wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych zaprezentowano metodyczny aspekt pracy nauczyciela montessoriańskiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna…) akcentującego możliwości uczenia się człowieka od urodzenia do starości. Wskazano i przedyskutowano, jakie są przeszkody i bariery oraz jak je pokonywać na drodze edukacji człowieka w duchu pedagogiki M. Montessori, zważywszy na problemy współczesnego świata. Ważne, że w czasie PDM zainspirowano i zmotywowano pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych.

 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli:

 • J.M. Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Prof. dr hab. Marek Masnyk;
 • Wojewoda Opolski , Sławomir Kłossowski;
 • Prezydent Miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski;
 • Marszałek Województwa opolskiego, Andrzej Buła;
 • Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

 

Patronat medialny nad Konferencją objęło Radio Opole i Radio DOXA.

Radio DOXA przeprowadziło bezpośrednia audycję radiową w dniu 2 czerwca br, w której uczestniczyły: Pani dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska, prof. Uniwersytetu Opolskiego i dr Małgorzata Miksza, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Relacje z wydarzenia przeprowadziło również Radio Opole oraz Studencka Telewizja Seta TV.

Sponsorami Polskich Dni Montessori była Firma Topic/PALATUM, Oficyna Wydawnicza „Impuls” z Krakowa (zasponsorowane książki dla uczestników) i Polskie Stowarzyszenie Montessori.

 

opole--2-denoise

 

https://radio.opole.pl/100,710786,ix-polskie-dni-montessori-w-opolu-poswiecone-ucz

 

W czasie Konferencji uczestnicy mogli skorzystać z wyjątkowej oferty wystawienniczej firm, zamawiając pomoce Montessori z rabatem. Wystawcą była Oficyna Wydawnicza Impuls oraz Firma Zabawski z duszą i MonteStory.

W konferencji wzięło udział ok. 250 osób z całej Polski! Program wzbogacił udział kilku wykładowców z Niemiec (zobacz PROGRAM: https://www.polskie-dni-montessori.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=472. Uczestnikami byli czynni nauczyciele pracujący w placówkach Montessori, a także: pracownicy i nauczyciele akademiccy, rodzice, studenci zainteresowani pedagogiką Montessori. Warto podkreślić, że w czasie Konferencji duża grupa studentów UO w ramach wolontariatu pomagało w organizacji i przebiegu PDM.

Moderatorem konferencji była Pani dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska, prof. Uniwersytetu Opolskiego, Dziekan Wydziału nauk Społecznych UO, Pani dr Elżbieta Szymańska – Czaplak, Dziekan Wydziału Filologicznego UO oraz dr Małgorzata Miksza, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Smaczny catering oraz uroczystą kolację w sobotę 2 czerwca przygotowała Szara Willa.

Uczestnicy wysłuchali sześć wykładów, wzięli udział w pięciu równoległych sesjach warsztatowych, których w sumie było 31. Konferencja wzbogacona była możliwością spaceru z przewodnikiem po Opolu i zobaczeniem z bliska księżyca w obserwatorium uniwersyteckim. W piątek przed obradami można było uczestniczyć w hospitacjach przedszkoli szkół Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu i Raszowej. Początek konferencji uświetnił piękny występ uczniów ze Szkoły w/w Stowarzyszenia a zakończenie występ artystyczny studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Inauguracja Polskich Dni Montessori odbyła się w piątek 2 czerwca 2023 r. w Studenckim Centrum Kultury.Uczniowie ze Szkoły Syowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu zaprezentowali pięknie przygotowany spektakl pt: Wszechświat.

Część powitalna i następnie wykładowa miała miejsce w budynku Wydziału Nauk Społecznych UO.

Przybyłych uczestników, gości honorowych, wykładowców i sponsorów powitały: dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska, prof. Uniwersytetu Opolskiego, i dr Małgorzata Miksza, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

https://uni.opole.pl/page/5787/o-polskie-dni-montessori-podsumowanie

 

Głos zabrali również zaproszeni goście:

   • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego
   • Prof. dr hab. Marek Masnyk
   • Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Zuzanna Donath - Kasiura
   • Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Edukacji - dr Bronisława Ogonowski

 

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Monikę Czok z Wydziału Filologicznego UO na temat Uczyć się bez granic – także narodowych. Pani Doktor zwróciła uwagę na specyfikę regionalną, dwujęzyczność i edukację Montessori w województwie opolskim. Z prezentacji wynika, że pedagogika Montessori w tym regionie rozwija się dynamicznie, choć natrafia jeszcze na bariery organizacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Dr Małgorzata Miksza z Polskiego Stowarzyszenia Montessori (z siedzibą w Łodzi) w wykładzie pt: Maria Montessori o znaczeniu i sile edukacji zwróciła uwagę na postawę Autorki wobec edukacji w kontekście Jej życia, rozwoju myśli pedagogicznej i bezpośredniej pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Zaakcentowane zostały najważniejsze wypowiedzi Montessori odnośnie edukacji, co znalazło także swoje odniesienie na prezentowanych plakatach w czasie PDM.m.in:

„Chociaż edukacja uważana jest za jeden ze środków podniesienia ludzkości na wyższy poziom, to rozumie się ją wciąż prawie wyłącznie jako kształcenie umysłu w oparciu o dawne zasady. Nie bierze się pod uwagę, że można dzięki niej rozbudzić siły reformatorskie i twórcze”
(Maria Montessori, Umysł dziecka, Palatum Łódź 2021s.13).

Dr Emilia Grzęda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu bardzo ciekawie odniosła poglądy Marii Montessori do współczesnych badań naukowych w wykładzie: Współczesna neurobiologia a edukacja Montessori. Ewa Nikołajew – Wieczorowska z Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori w Poznaniu dynamicznym wykładem na temat integracji w pedagogice Marii Montessori zamknęła obrady piątkowe. Z dialogu przeprowadzonego z uczestnikami wykładu okazuje się, że nie zawsze uświadamiamy sobie, że każdy człowiek ma swoiste potrzeby edukacyjne, które warto rozpoznać, uszanować i dostosować poczynania do dziecka a nie odwrotnie….

Sobota 3 czerwca i niedziela 4 czerwca br. były dniami wypełnionymi licznymi warsztatami w pięciu sesjach.

Warsztaty i panele dotyczące edukacji bez granic poprowadzili nauczyciele montessoriańscy, pedagodzy i nauczyciele akademiccy związani z pedagogiką Marii Montessori z całej Polski oraz z Niemiec (opis: https://www.polskie-dni-montessori.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=522&Itemid=567.

Dla osób zainteresowanych umożliwiono spacer z przewodnikiem po Opolu.

Sobotni wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja, która miała miejsce w Studenckim Centrum Kultury. Była to wspaniała okazja do rozmów i debat pozakonferencyjnych. Chętni mogli przejść do Obserwatorium Uniwersyteckiego i popatrzyć przez lunetę na księżyc!!!

W niedzielę 4 czerwca br,. chętne osoby mogły uczestniczyć we mszy św., dziękczynnej za uczestników konferencji. Msza odbyła się w kościele Ojców Jezuitów.

Po poranne kawie uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów. Dr hab. Barbara Surma, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie podzieliła się ciekawymi przemyśleniami na temat: Ekologia integralna w edukacji religijnej w systemie pedagogicznym M. Montessori. Mówczyni zwróciła m.in. uwagę na korelację pomiędzy poglądami M. Montessori w obszarze edukacji kosmicznej i religijnej a współczesnymi koncepcjami ekologii integralnej. Anna Maria Wojtyniak z Pracowni Empatii PARASOL zakończyła część wykładową. Nawiązując szczególny dialog z widownią wyzwoliła w słuchaczach uśmiech i dobry nastrój. Udowodniła, że warunkiem dobrych relacji, w tym z dziećmi, jest radość życia i dobrostan nauczyciela.

Po ostatniej, piątej sesji warsztatowej uroczyste zakończenie IX edycji Polskich Dni Montessori odbyło się w Studenckim Centrum Kultury. Przepiękny występ studentów kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z kształceniem przedszkolnym– piękne arie, gra na skrzypcach, autorskie piosenki Pana Łukasza Szuby – wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego to duchowa uczta na zakończenie konferencji!

Słowo na zakończenie wygłosiła Pani dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Do podziękowań włączyła się dr Małgorzata. Miksza.

Podziękowano wszystkim organizatorom, współorganizatorom za przygotowanie konferencji, patronom, wystawcom za współpracę, uczestnikom za przybycie, wykładowcom i warsztatowcom za wysiłek i budujące treściowo i metodycznie wykłady, warsztaty i panele.

Serdeczne słowa uznania i podziękowania skierowane zostały do osób z Komitetu Organizacyjnego PDM. Szczególne podziękowania należały się Paniom: dr Elżbiecie Szymańskiej – Czaplak i dr Małgorzacie Wysdak z Pro Liberis Silesiae - od których zaczęły się rozmowy na temat organizacji IX POD w Opolu. Temat podjęła Pani dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska, czego rezultatem była pięknie zorganizowana nasza konferencja! Na szczególne podziękowanie zasługuje Pani mgr Agnieszka Bąkowska, koordynująca wszelkie działania konferencyjne!

Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Montessori M. Miksza wręczyła osobom z Komitetu Organizacyjnego upominki.

Podziękowano gościom z Niemiec: Aleksandrze Lux, Sabinie Kowollik i Katji Johanning – Lehman za uświetnienie konferencji ciekawymi warsztatami. Podziękowano także tłumaczom, dzięki którym uczestnicy mogli w pełni czynnie uczestniczyć w warsztatach niemieckojęzycznych.

Małgorzata Miksza, żegnając uczestników tegorocznych Polskich Dni Montessori, życzyła radości uczenia się be granic oraz zaprosiła wszystkich zebranych do współpracy i kontaktu ze Stowarzyszeniem. Linki do relacji z wydarzenia:

 

Fotografie: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0348EtnPvtFSPjP7MDVnQNqQspftsiJv8Ed9Ym4aGweWAy9RJLRR9JBVuCkPDgmZbrl&id=100063889306714